Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


Lyngshestlandet vil gjerne bidra med informasjon om hesterasen - et supplement til eksisterende nettsider i regi av raseorganisasjonen, Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest og Norsk Hestesenter.

Her vil vi gjøre tilgjengelig fagstoff og andre relevante utredninger, rapporter og artikler vi mener kan være av interesse.

Organisering, bevaring og utvikling av de nasjonale hesterasene: 

Endelig rapport Evaluering av dagens bevaringsarbeid - 2016

Utredning om de nasjonale hestesentrene 2010

Handlingsplanen for de nasjonale hestrasene 2011 - 2020

Artikkel økologisk landbruk

Krise for de nasjonale hesterasene fra forskning.no 2011

Masteroppgave organisasjon og ledelse 2012 UiT ".................hva kjennetegner organisasjonskulturen ved NNHS.........." 

 

Dokumenter fra NNHS og som angår det nasjonale senteret (fra 2017: Nasjonal senter for nordlandshest/lyngshest (NSNL)):

 2018

Søknad om midler for 2018

Tildelingsbrev fra LMD for 2018

Anbefaling fra LMD sitt fagutvalg mai 2017

Avtale mellom det nasjonale senteret og Landslaget

 2017 

Arikkel Nye Troms juli 2017

Prioritering av avlstiltak for 2017, fra Fagutvalg for avl og bevaring av nasjonale hesteraser

Tildelingsbrev for 2017

Søknad om midler for 2017

2016

Årsregnskap 2016

Årsberetning for 2016

Rapport NNHS 2016

Regnskap per 30.09.2016 NNHS

Innføring av strategisk styring 2016

- Tekst Stortingsproposisjon i forbindelse med tildeling av midler 2016

- Tildeling av tilskudd for 2016

Søknad om støtte for 2016

2015

Rapport NNHS 2015

- Tildeling av tilskudd for 2015

- Søknad om støtte for 2015

2014

- Søknad om tilskudd for 2014

- Tildelingsbrev 2014 

- Svar fra LMD om midler til vedlikehold 

2013

- Tildelingsbrev 2013

- Rapport for 2013

- Tilstandsrapport 2013

- Spørsmål til Landbruksminister fra styreleder

- Søknad Målselv kommune

- Søknad reparasjon av ridehall

- Brev om forholdene ved senteret 

- Søknad om sekretariat for landslaget

- Sluttrapport foto, film og signaturaktivitet

 2012

- Tildelingsbrev 2012

- Søknad til Troms fylkeskommune

2011

- Sluttrapport utviklingsprosjekt

- sammefatning funn spørreundersøkelser i utviklingsprosjekt

 

 

Reiseliv:

LMD: Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressurser 2017 , se om hest s. 33

Innspill fra Norsk Hestesenter til LMD 2016 om hest i Landbruksbasert reiseliv

Lenke til info om A practice guide to horse tourism med nedlastbar versjon. Sluttrapport Riding National Nativ Breeds kan fås på forespørsel.

Rapport om hesteturisme i Nord-Norge BioForsk  2015

Rapport fra Østlandsforsk 2/2007 Hest i turistnæring

Bacheloroppgave 2011, internasjonal turisme hest

 

Markedsføring, omdømme:

Rapport markedsstrategier NHS 2015, Iversen og Hem

Bacheloroppgave NMBU 2013 Assosiasjonsstudie for de nasjonale hesterasene

Brosjyre om hesterasen (NNHS/Landslaget for nordlandshest/lyngshest) 2013 

engelsk brosjyretekst

 

Avl og genetikk:

Status for de nasjonale hesterasene august 2016, Siri Furre, Norsk hestesenter

Sammendrag Ph.D NMBU 2011, Hanne Fjerdingby Olsen "Genetisk variasjon og forvaltning av de nasjonale hesterasene"

  Artikkel NMBU Hanne Fjerdingby Olsen "Optimal contribution selection"

  Artikkel NMBU Hanne Fjerdingby Olsen  "Pedigree structure and genetic variation.....

  Artikkel 2010 "Managements to ensure effective population size...."  

Genetisk analyse utstillingsresultater presentasjon på Husdyrforsøksmøtet 2011, Genetisk analyse utstillingsresultater, Bacherloroppgave NMBU 2011, Presentasjon av masteroppgaven genetisk analyse....

Bærekraftig avl nasjonale hesteraser oppgave NMBU 2014

Albertsdóttir, E. 2010. Integrated genetic evaluation of breeding field test traits, competition traits and test status in Icelandic horses. Doctoral thesis

Avisartikkel om forskningsprosjekt innavl fjordhest 2015

Bjørnstad og Røed 2000, Sammendrag artikkel om Genetic structure of Norwegian horse breeds

Bjørnstad og Røed, NVH 2001 "Breed demarcation and potential......"

Bjørnstad og Røed, NVH 2002 ".....using microsatelite data...."

Røed et. al., NVH 2003 "Genetic relationship between Mongolian and..."

Artikkel Genetic Diversity in the Modern Horse   

Artikkel 1972 "Serum types og the Nordland horse and Norwegian trotter" av Haldis Lie, NVH. Kan også fås på forespørsel

Artikkel forskning.no "Eldgammelt DNA kan gi kunnskap......"

Bruksegenskaper - lynne/temperament - Skeid - Fokus Unghest:

Presentasjon Husdyrforsøksmøtet 2009 - Fokus Unghest

Presentasjon seminar om hesteturisme 2013, Hanne Fjerdingby Olsen, NMBU

Presentasjon Husdyrforsøksmøtet 2013 - Lynneundersøkelse

Artikkel forskning.no 2015 om Skeid

  

Veterinærfag:

Prevalens av patellahaking hos nordlandshest/lyngshest 2012, fordypningsoppgave NVH

Hold av hest:

Forsker på termoregulering

Artikkel Veterinærtidsskriftet 2004; Oppstalling av hest i et velferdsperspektiv

Gruppehold av hest - et nordisk forskningsprosjekt, 2007 

Historie:

Brosjyre til museumsutstilling Nord-Troms-museum Lyngshestfortellinger

Om lyngshesten i Menneske og miljø 1988 (Nord-Troms)

Hest og handelsnæring, se Varanger Årbok 2009

Kvenske elementer i den materielle kulturen i Varanger

Artikkel forskning.no Hesten temmet for 6000 år siden

Masteroppgave historie UiT 2006 "Holdninger i Troms til regjeringens krigspolitikk........"

Arkeologi:

Masteroppgave 2010 UiT "Hestens betydning i Nord-Norsk yngre jernalder"

Studie om mongolsk hestekultur som kan spores mer enn 3000 år tilbake publisert i Journal of Archealogical Science

Artikkel Past Horizons, arkeologi april 2017, Shedding new light on origins of Mongolia’s nomadic horse culture

Artikkel fra forskning.no om temming av hester for mer enn 3000 år siden

 

Trening: 

Undersøkelse fra NMBU 2016: http://sportshest.no/nyheter/351/2016-05-15/nytt-studie-lang-og-typ-rideform-har-flere-positive-effekter-pa-hesten

 

Litteratur:

Stambok nr.1, 1969 og stambøkene som er utgitt etter denne første stamboka. Ansvarlig: statskonsulenten for hest/Norsk hestsenter

Stambok nr.0 (første utkast til Stambok, kan sendes på forespørsel)

Lyngshesten av Elling Vatne 1. opplag i 1994, nytt opplag i 2006, eget forlag

Hesten i vår tid, redaktør Hans Kolbein Dahle, Tun forlag 2009

Hest i Norge av Bergljot Børresen, Landbruksforlaget 2002, ett kapittel om nordlandshest/lyngshesten

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm