Velg side:

Lyngshestlandet eies og drives av Birgit Dorothea Nielsen og Geirmund Vik. Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. Prosjektene må være i tråd med oppdatert kunnskap.

Lyngshestlandet kan også tilby kortere turer med lyngshest, gardsbesøk og enkelte aktiviteter med hesterasen, med utgangspunkt i garden vår Dalvesia i Nord-Troms. Der driver vi også et lite oppdrett under navnet Stall Reisa.


 

Her ligger alt du trenger å vite om Skeid!

Mars 2018: revidert reglement, dømmeskjemaer, veileding for dommere, tips til arrangører og bakgrunn for utvikling av Skeid og hva skeid er!!

Artikkel fra fjordhestsenteret sin hjememside:

Av Ingvild Rydjord Hansen

På grunn av dårlege tider for dei nasjonale hesterasane, med færre fødde føl og ein marknad der det var vanskeleg å selje hest, vart det sett ned ei arbeidsgruppe som skulle sjå på korleis ein kunne forbetre situasjonen til rasane. Dette arbeidet resulterte i ein handlingsplan som kom med fleire tiltak for å få opp interessa for rasane, og eitt av desse var å lage ein signaturaktivitet.

Signaturaktiviteten for dei nasjonale hesterasane har fått namnet Skeid. Namnet vart tidlegare nytta om bygdestemner med hestekampar og kappritt, og skikken vart også ofte omtala i islandske sagaer. I Noreg var dette tradisjon fram til 1800-talet, særleg i områda Telemark og Setesdal. På norrønt tyder skeid ei slette eller mo der ein hadde ferdigheitsprøver til hest. Ein har vald å nytte dette namnet for å spele på den lange tradisjonen desse hestane har i Noreg.

Skeid bygger på eigenskapane hestane våre har. Dei er stødige i terrenget, samarbeidsvillige, kalde i hovudet, trygge og dei tek utfordringar. Ei Skeidbane består av ulike moment, der hestane treng desse eigenskapane for å gjere det godt.

 

Like etter nyttår vart reglementet for Skeid godkjent av raseorganisasjonane, så no er det enklare enn nokon gong for lokallag å arrangere denne relativt nye konkurranseforma. Jenny Wright Johnsen sit i arbeidsgruppa for Skeid, og har gjennom fleire år vore med på å utvikle konseptet. «Det beste med Skeid er at klasseinndelinga gjer at absolutt alle kan delta» seier ho. «Unge hestar og uerfarne folk kan delta i dei lågaste klassene, og dei høgste klassene kan gi glede og utfordringar for sjølv ein merittert konkurranseryttar.»

Skeid er ei aktivitet det er kjekt å sjå på, og kjekt å delta på. Eitt av måla er å rekruttere nye hestefolk til dei norske hesterasane gjennom Skeid, då dette er ein sport berre for fjordhesten, dølahesten og nordlandshest/lyngshesten. «Ein kan bruke hesten sin akkurat slik ein har lyst til i kvardagen, kose seg på tur i skogen og rett etter prestere godt i ei Skeid-konkurranse» seier Johnsen. «Ein treng ikkje mykje fasilitetar eller dyrt utstyr for å kunne drive med Skeid, det som er viktig er at ein speler på lag med hesten og har det kjekt saman» legg ho til.

På sikt kan ein også nytte Skeid i avlsarbeidet. Dei bruksprøvene vi nyttar no gjer resultata veldig avhengige av ryttar/kusk og andre miljøfaktorar, og Skeid kan vere eit flott supplement her. Sidan ein kan tilpasse nivået kan ein også samle inn informasjon om hestar som er for unge til å avlegge vanleg bruksprøve. Eit system som kombinerer avl og bruk i så stor grad som Skeid vil vere særs positivt for dei norske hesterasane.

 

 

Ei av dei som har gode erfaringar med å delta på Skeid er Linn Waler Rønning. Ho har vore aktiv konkurranseryttar med dølahingsten sin, som ho har starta dressur og køyring med. No har ho to unge hingstar som ho satsar på at skal verte gode konkurransehestar i framtida. «For ferske eller unge hestar er miljøtreninga i Skeid vel så viktig som sjølve konkurransen, men det å få prøve seg i konkurransemodus er også veldig nyttig. Vi veit alle at trening og konkurranse er to forskjellige ting» seier Rønning. Hingstane hennar har vore med på Skeid heilt sidan dei var føl, og ho er heilt overbevist om at det er ein veldig stor fordel for både henne og hestane no som ho har starta å konkurrere med dei i køyring og dressur.

Kvardagsdressuren er kjempeviktig, og gjennom å nytte Skeid-moment i den daglege treninga kan ein bruke desse til å sjekke om dressuren sit. Øvingar som sideførande bevegelsar, holdt og rygging kjem godt med i Skeid, og når ein får testa desse i konkrete rammer vert meistringskjensla veldig tydeleg hjå både hest og ryttar. «Eg har aldri vore bortskjemt med gode fasilitetar for trening av hest, og då har det å sette opp enkle Skeid-moment vore til stor nytte for meg» seier Rønning.

«Måten ei Skeid-løype er bygd opp på er veldig motiverande for hestane» meiner Rønning. «Det er transportetapper mellom dei tekniske øvingane, noko som oppmodar til framdrift». Ho meiner også at det er viktig for alle hestar med variasjon i treninga, og difor er Skeid ypparleg som supplement til andre treningsformer og konkurransar.

For å arrangere Skeid treng ein ikkje eit stort hestesenter eller moderne fasilitetar. Det viktigaste er at ein har eit område ein kan plassere dei ulike momenta, og der både publikum og deltakarar kan ha det kjekt. Skeid er eit lågterskeltilbod som skal passe for alle, og er også flott å bruke på Barnas Fjordhestlag-arrangement. Gjennom å gjennomføre Skeid vil borna oppleve meistring og glede saman med fjordhesten.

«Uansett kva du brukar hesten din til frå før, er det flott å halde på med Skeid i tillegg» seier Rønning og Johnsen. «Skeid bygger både hesten og forholdet mellom hest og eigar, fordi å gjennomføre dei ulike hindera gir meistringskjensle».

Skeid er en ny hesteaktivitet spesielt for de tre nasjonale hesterasene nordlandshest/lyngshest, dølahest og fjordhest, og hver rase kan i tillegg ha egne øvelser som passer spesielt god for den enkelte rasen. Aktiviteten/sporten er under utvikling. Initiativet til utvikling av Skeid kom gjennom Handlingsplanen for de nasjonale hesterasene, som anbefalte en tetter sammenheng mellom avl og bruk.

Vedtak fra Landsmøte, Landslaget for nordlandshest/lyngshest mars 2017

Brev fra Foreninga Reisaskeid april 2017

Svar fra Landslaget april 2017

Kortversjon: hva er Skeid: 

Presentasjon om Skeid av Hanne Fjerdingby Olsen, på erfaringssamling 14. - 15. januar 2017, NHS 

For lyngshesten sin del hadde vi den første testen på Nord-Norsk Hestesenter i 2012.

Skeid skal være en aktivitet som stimulerer til bruk av hestene i ulike aldere og all slags bruk og trening av hestene i forkant vil være en positivt for deltakelse i Skeid. Skeid vil være en svært god måte å vise fram de nasjonale hesterasene på og på sikt skal egenskapsregistreringer gjort gjennom Skeid kunne brukes i avlsarbeidet. 

I Skeid kommer rasenes gode egenskaper i terrenget til sin rett. Rasenes gode evne til å lese brukerne sine og tilpasses seg dem, deres evne til å takle miljøutfordringer og til å skru om fra fart til konsentrasjon skal vises fram og videreutvikles. Det blir arrangert Skeid mange steder i landet i regi av lokallagene for de nasjonale hesterasene.

Det er laga en film om Skeid i forbindelse med Fjordhest-NM i 2012: Fjordkraft

Skeid har en egen logo:

Skeid 500

De tre landsorganisasjonene har patent på regelverk og logo. Bedømmingsskjema finner du her.

Fokus unghest tildeler midler til lokallag som arrangerer Skeid, mer om skeid (inkludert artikkel i avisa Nationen) og om søking av midler finner du på nettsida til Fokus Unghest. Fokus Unghest er et prosjekt som eies av de tre raseorganisasjonene. 

 

Her finner du en artikkel om Skeid fra NMBU; av Hanne Fjerdingby Olsen, publisert på forskning.no i 2015.

Artikkel om Skeid i Hestesport 2014

 

Det finnes flere nettsider og Facebooksider som omhandler Skeid: 

- Reisaskeid

- Helgelandsskeid

Filmer på YouTube:

- Undersåkerskeid

Eksempel på påmeldingsskjema (Reisaskeid 2016)

Eksempler 

 

Reisaskeid 2016:

-banetegning ri

-banetegning kjøre/leie/tømmekjøre

 

 
 Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett   Tlf. 777 65 504/918 91 578   post@lyngshestlandet.no
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design  Nettløsning: Jørn Holm